Innovability

Innovability

Innovability

Το Έργο

Το Innovability είναι ένα πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ατόμων με ειδικές ανάγκες, μετατρέποντας τους περιορισμούς πρόσβασης σε ευκαιρίες. Η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν βασικούς παράγοντες για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κοινότητας: είναι δυνατό να μιλήσουμε για καινοτομία μόνο εάν υφίσταται μια πραγματική βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ανθρώπων και όταν οι τεχνολογίες χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των πραγματικών αναγκών των πολιτών.

Background

Η παρουσία των αρχιτεκτονικών και πολιτιστικών εμποδίων σε ορισμένους ιταλικούς και ελληνικούς δήμους είναι ένα μέσο κοινωνικής απομόνωσης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες: αυτό το απομονωτικό σύστημα αποτελεί ένα σοβαρό εμπόδιο για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης των περιοχών που βασίζεται στην αγωγή προσβασιμότητας. Από την άλλη πλευρά, μια εταιρεία με εγκαταστάσεις, υπηρεσίες και χώρους που είναι προσιτοί σε όλους ενισχύει την πρόνοια και την πλήρη συμμετοχή στα κοινωνικά δρώμενα. Οι ιταλικοί Δήμοι του Αντράνο, του Σαν Τσεζάριο του Λέτσε, της Καλιμέρα, ο Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων της Απουλίας, σε συνδυασμό με την Ελληνική Αναπτυξιακή Εταιρεία Αιτωλοακαρνανίας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Ελλάδας επενδύουν σε καινοτόμες και ευφυείς υποδομές. Αυτή η διαδικασία απαιτεί συνεργασία, διάλογο και καινοτόμο συμπεριφορά εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης ενσωμάτωση στις εμπλεκόμενες περιοχές. Η ανάπτυξη μιας αξιόλογης ευαισθησίας σχετικά με το θέμα της προσβασιμότητας βοηθά να δοθεί η απαιτούμενη προσοχή στην έννοια της διαφορετικότητας ως παράγοντας εναύσματος για τη δημιουργικότητα των μηχανικών, αρχιτεκτόνων και σχεδιαστών. Η ιδέα είναι να ενισχυθεί όσο το δυνατόν περισσότερο αυτό το μοντέλο της κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς. Έτσι, η πρόκληση αυτού του έργου είναι να κάνει αδιαχώριστες τις δύο λέξεις καινοτομία και αναπηρία, καθιστώντας τις υπηρεσίες, τις δραστηριότητες και τις πληροφορίες προσιτές σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.Αναμενόμενα αποτελέσματα

Χρήση των πόρων από μέρους μιας μεγαλύτερης ομάδας των χρηστών (συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με ειδικές ανάγκες και άλλων δυσκολιών), με αποτέλεσμα τη συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνική και οικονομική ζωή .

Διάδοση της παιδείας για την προσβασιμότητα, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός νέου τρόπου παρατήρησης σε όλη την περιοχή, βασιζόμενοι σε ένα design προσιτών και ευρέων αστικών και φυσικών χώρων.

Η χρήση των προηγμένων τεχνολογικά μέσων σε βαθμό να ευνοήσουν την πρόσβαση στο κτήριο, τη χρήση και τη γνώση της περιοχής μέσω ενός πολυ-αισθητηριακού design.

Βελτίωση της πρόσβασης στους χώρους και τις εγκαταστάσεις, των γνώσεων και των ευκαιριών.

Ευαισθητοποίηση του κοινού για δημόσια κοινωνικά ζητήματα.

Όλες οι δράσεις του έργου στοχεύουν σε σημαντικά αποτελέσματα υπέρ των εμπλεκόμενων περιοχών.Το WP 3 σχετίζεται με ενέργειες εκσυγχρονισμού και προσαρμογής των υποδομών που έχουν προσδιοριστεί, βάσει τα νέων κριτηρίων προσβασιμότητας. Το WP 2 και το WP 4 συμβάλλουν στη διάδοση του παιδείας της Προσβασιμότητας, με την ανάπτυξη της ευαισθητοποίησης του κοινού προς τα κοινωνικά ζητήματα. Το WP 5 ενισχύει τη σχέση μεταξύ των παραγωγών, των χρηστών και των υποστηρικτών της αγοράς της Καινοτομίας δια μέσω της προώθησης της ανταλλαγής εμπειριών και βέλτιστων πράξεων μεταξύ των δημόσιων φορέων και επιχειρηματικές πραγματικότητες ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων προς όφελος των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Το WP 5 περιλαμβάνει επίσης την διοργάνωση μιας εκδήλωσης με θέμα την Καινοτομία και την αναπηρία καθώς και τη δημιουργία σημείων ενημέρωσης για την παροχή πληροφοριών σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής των νέων τεχνολογιών για την αναπηρία.